Plaatsbeschrijvingen Totté

Plaatsbeschrijvingen bij in-en uittrede huur, aan-en verkoop, aanvang werken


Oplevering nieuwbouw


Wat betekent dit voor u?

Allereerst is het voor u van belang om te weten dat er bij een nieuwbouw vaak sprake is van een voorlopige en definitieve oplevering. (plaatsbeschrijving).


Dit wordt ook wel de tweefasige oplevering genoemd.


In sommige gevallen is deze manier van oplevering verplicht*. 

Indien dit niet verplicht is, wordt er toch vaak contractueel in een gelijkaardige regeling voorzien.


Deze tweefasige oplevering is dan ook een ingeburgerde werkwijze. 

Echter gelet op de belangrijke gevolgen die gekoppeld worden aan de voorlopige oplevering, raad ik u sterk aan om u professioneel te laten bijstaan in dit bouwproces.*voor nieuwbouwprojecten die onder het toepassingsgebied van de Wet Breyne vallen - de zgn. 'koop op plan'
Werkwijze en gevolgen bij de voorlopige oplevering

Werkwijze:

De voorlopige oplevering vindt plaats als het gebouw afgewerkt is.


-  Doorgaans is het de aannemer of bouwpromotor die de bouwheer uitnodigd om tot een voorlopige oplevering over te gaan.


-  Er wordt vervolgens een rondgang gemaakt in aanwezigheid van de aannemer, de architecten en de bouwheer om na te           gaan of de werken goed en conform het lastenboek en de plannen zijn uitgevoerd.


-  Vervolgens wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering opgemaakt. Hierin worden alle punten genoteerd die nog         afgewerkt of gecorrigeerd moeten worden.


-  Het is aangeraden om dit zéér nauwkeurig te doen en tevens een termijn te vermelden, waarbinnen de aannemer deze             genoteerde punten moet uitvoeren.


Nogmaals benadruk ik hier het belang, gezien de belangrijke gevolgen die gekoppeld worden aan de voorlopige oplevering, om u als leek te laten bijstaan in dit bouwproces!


Gevolgen:

-  Alle gebreken die op het moment van voorlopige oplevering zichtbaar waren, worden verondersteld aanvaard te zijn.


-  Indien u als koper, bepaalde gebreken niet hebt laten noteren op het proces-verbaal van voorlopige oplevering terwijl ze           wel zichtbaar waren (of geacht worden zichtbaar te zijn), dan kunt u zich hiervoor niet meer tot de aannemer richten.


-  Na de voorlopige oplevering begint de zgn. waarborgtermijn te lopen. Dit is de (doorgaans) éénjarige termijn tussen de             voorlopige oplevering en de definitieve oplevering, waarbinnen de aannemer gehouden is de herstellingen uit te voeren van     gebreken die mogelijk nog opduiken.


-  De werken worden bij de voorlopige oplevering ter beschikking gesteld aan de koper. Vanaf dat moment rust ook het risico       op de koper.


-  De voorlopige oplevering houdt ook de beëindiging van de uitvoeringstermijn in. Wat hierbij van belang is, is om na te gaan       of er een sanctie verschuldigd is, ingevolge het verstrijken van de uitvoeringstermijn.Werkwijze en gevolgen bij de definitieve oplevering

Werkwijze:

De definitieve oplevering vindt (zeker in het kader van de Wet Breyne) ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering

   plaats. Dit gebeurd doorgaans opnieuw op uitnodiging van de aannemer.


-  Als de werken, die nog dienden te gebeuren bij de voorlopige oplevering of gedurende de waarborgtermijn, nog niet werden

   uitgevoerd, dan weigert de bouwheer best de definitieve oplevering.


-  In het andere geval wordt een proces-verbaal van de definitieve oplevering opgemaakt.


Gevolgen:

-  Bij de definitieve oplevering worden de werken aanvaard door de bouwheer.


-  Vanaf dat moment gaat de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect van kracht.


Let wel: het is perfect mogelijk om contractueel te voorzien, dat deze tienjarige aansprakelijkheid, een aanvang neemt bij  

   de voorlopige oplevering. Veelal gebeurd dit in de praktijk op deze manier.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u mij altijd telefonisch of via het contactformulier bereiken